མི་སྡེའི་གནས་སྟངས།


མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ཟེརཝ་ད་ སྡོད་ཐངས་དང་འབད་ཐངས་བཅའ་ཐངས་ཚུ་ཁྱད་པར་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: