རྡོ་རྗེ་གདན་ལུ་གནས་སྐོར།


སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱིས་གཙོས་པའི་ གནས་ཆེན་ཁག་མཇལ་ཏེ་ དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ལུ་བསྔོ་ཡོད།

mmexport1456924908462mmexport1456281133073

mmexport1456381158501

%d bloggers like this: