སྒྲིག་ལམ།


སྒྲིག་ལམ་ཟེར་མི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབངས་མི་སེར་ ཆེ་ཆུང་དྲག་ཞན་མེདཔ་ག་ར་གི་འབད་བཞག  མནོ་བསམ་བཏང་ཐངས།  ཁ་སླབ་ཐངས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྒྲིག་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན།