འདོད་པའི་གདུང་བ།


ཕོ་མོ་འཐོན་སའི་སྒོ་ཅུང་འདི། །ཧོ་ལོ་ནག་པས་སྤུར་ཆི་ནུག །ལྕེ་ཅུང་ཅིག་ཡང་འབལ་ཆི་ནུག །སོ་ཏོ་ཅིག་ཡང་ཆགས་ཆི་ནུག །བྱེང་དྲི་ཅིག་ཡང་མནམ་མས་ས། །མིག་ཏོ་བལྟ་ཚེ་ཁམས་ལོག་པས། །མནོ་བསམ་གཏངམ་ད་དྲེགས་མ་ཚུགས། །

2 responses to “འདོད་པའི་གདུང་བ།

  1. dukpa 23 Sep 2015 at 11:50 am

    ཧ་ཧ་ཧ། སྤྲོ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་འདུག་ལགས། ད་རུང་ དེ་བཟུམ་ཅིག་མིན་འདུག་ག་ལགས?

    Like

  2. འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ། 3 Oct 2016 at 8:40 am

    ལ་ཁག་སྦེ་དུས་ཚོད་བཏོན་ཏེ་ གཟིགས་ཞིནམ་ལས་ ཐུགས་འཆར་བཀོད་མི་ལུ་ ཧིང་ལས་ར་དགའ་ཚོར་ཡོད།

    Like

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: