རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས།


ddའབྲུག་གི་ངོ་རྟགས་ཚུའི་གྲས་ལས་ རང་ལུགས་ཀྱི་གྱོན་ཆས་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་སྦེ་བརྩིཝ་དགོ་མི་དེ་ཡང་ འཛམ་གླིང་ག་ཏེ་ཡང་མེད་པའི་གྱོན་ཆས་མཛེས་ཆ་ཅན་ཅིག་ཨིན།   སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་མི་རིགས་འགོ་ཐོག་བྱུང་པའི་སྐབས་ལུ་ གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་ཟེརཝ་གྱོན་སྲོལ་མེད་རུང་ ཤུལ་ལས་རིམ་གྱིས་ ཕོ་མོའི་མཚན་རྟགས་སྦ་ཚུགཔ་ཙམ་ཅིག་སྦེ་ ཤིང་གི་ཤོམ་འདབས་ཀྱིས་ གྱོན་ཆས་ཀྱི་ཚུལ་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ སེམས་ཅན་གྱི་པགས་ཀོ་དང་བལ་གྱིས་འཐག་འཐག་པའི་གོ་ལ་གྱོན་སྲོལ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡང་ འཛམ་གླིང་སྤྱིར་བཏང་གི་བྱུང་ཚུལ་དང་མ་འདྲཝ་ཆེནམོ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཧེ་མ་གི་དུས་ལུ་ གཡག་གི་སྤུ་དང་ལུག་གི་བལ་ སེམས་ཅན་གྱི་པགས་ཀོ་ཚུ་གིས་བཟོ་བའི་གོ་ལ་ཚུ་ རྒྱབ་གདོང་གཉིས་ལས་པུས་མོ་ཚུན་བཏང་སྟེ་ མཆན་གློ་འོག་དང་ སྐེད་པ་ལས་སྒྲོ་འཐག་བསྡམས་ཏེ་གྱོན་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ དུས་ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ འབྲུག་གི་གཡུས་སྒོ་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གོ་དང་དཀྱི་ར་གི་ཕྱི་ལས་ ལུག་པགས་སྦྱར་ཏེ་གྱོན་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཕོ་སྐྱེས་ཚུ་གིས་ ཁ་ཤ་ཅིག་ཁོད་སྟོད་གུ་ལས་དཀྱི་ར་ཅག་ཅིགཔོ་སྦེ་ ཕྱག་ལྟག་ཁར་འཛིན་བཏབ་ཞིན་ན་ སྐེ་རགས་བཅིངས། ཁོད་སྨད་ལུ་ གོ་གི་སྡེབ་བྱ་བཟུམ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་གྱོན་སྲོལ་ཡོད་མི་དེ་ དཔའ་རྩལ་གྱི་གྱོན་ཆས་དང་དབྱེ་བ་ཆེནམོ་ཅིག་མེདཔ་ཨིན་པས། དང་ཕུགས་ ཨམ་སྲུ་ཚུ་གིས་ ཟོང་བུབ་གཉིས་སྐེད་པ་ལས་བལྟབས་ཏེ་ ཕྱག་ལྟག་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལས་ རྐང་མའི་ཚིག་ཏོ་ཚུན་བཏང་། བྱང་ཁོག་དང་རྒྱབ་གཞུང་ལས་ ཟོང་མཐའ་གཉིས་གཅིག་ཁར་བཙེམས་ཏེ་ མཆན་གློ་འོག་ལས་སྒྲོ་འཐག་བཏབ་སྟེ་ གྱོན་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རས་ཆ་གུ་ མེ་ཏོག་གི་ཁྲ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་སྦེ་བཙུགས་ཏེ་འཐག་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ རྡིག་རྡིགམ་སྦེ་བརྩིཝ་ཨིན་པས། ད་རུང་ཤུལ་ལས་རིམ་གྱིས་འབད་ ཨམ་སྲུའི་གྱོན་ཆས་དེ་ཡང་ རྒྱུ་ཆས་མ་འདྲཝ་གྱིས་འཐག་སྟེ་ དཀྱི་ར་དཀྱིས་སྲོལ་དར་ཁྱབ་སོང་ཡོད་རུང་ ད་རིས་ནངས་པ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དཀྱི་རའི་བཟོ་བཀོད་དུམ་གྲ་རེ་ འགྱུར་བཅོས་འབད་མི་དེ་ལུ་ དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་བ་འདི་ སྔོན་མ་གི་བཟོ་བཀོད་དང་ལྡན་པའི་དཀྱི་ར་འདི་ལུ་ བརྩི་མཐོང་བསྐྱེད་དགོཔ་དེ་ གལ་ཆེ་བས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: