སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་གོ་དོན་མདོར་བསྡུས།


༴ ལུས་ ངག་ ཡིད་ གསུམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་བཟང་པོ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྒྲིག་ཏོག་ཏོ་འབད་མི་ལུ་ སྒྲིག
སྔོན་བྱོན་རྒྱལ་བ་གོངམ་ཚུ་གིས་མཛད་དེ་ཡོད་པའི་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ཉམས་མ་བཅུག་པར་ མི་རབས་ལས་མི་རབས་ བརྒྱུད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ལམ།
༴ སྒྲིག་ལམ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་གོ་རིམ་བཀོད་དེ་བཞག་མི་འདི་ལུ་རྣམ་གཞག་ཨིན།
༴ ནང་པ་སངྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ཆོས།

%d bloggers like this: