སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་བཀྲ་ལ་ཤིས


གོང་ས་སྐུ་འཕྲེང་༡༠པ་མཆོག་གིས་ རིག་འཛིན་ཚང་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་འབུམ་ནང་ལས་བཏོན་ཏེ་ འགོ་ཐོག་གཡང་སྐྱིད་ཀྱིས་འཐེན་དེ་དར་ཁྱབ་བཏང་ནུག།

%d bloggers like this: