གཞས་དང་གཞསམོ།


སྤྱིར་བཏང་གཞས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་ དགོས་དོན་ཧ་ལམ་ཅིག་ཆ་འདྲ་རུང་ ཕོ་རྒས་སྡེ་ཚན་སྦེ་རྐྱབ་མི་ལུ་གཞས་དང་ ཨམ་སྲུ་གིས་རྐྱབ་མི་ལུ་གཞསམོ་ཟེར་ རྐྱབ་མི་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་སླབ་སྲོལ་ཡོངས་གྲགས་སོང་ནུག།
གཞསམོ་གཅིག་ལུ་ལེའུ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་མེད་རུང་ གཞས་ལུ་ལེའུ་དབྱེ་བ་ཁག་ལེ་ཤ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ གཞས་རིགས་གཅིག་མཇུག་བསྡུ་བ་ལུ་ དུས་ཚོད་ལེ་ཤ་འགོར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཡོངས་གྲགས་ལུ་ཝང་གཞས། དགོན་གཞས། འུ་ཆུག་པའི་གཞས། ནུབ་གཞས་ཟེར་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་དེ་ མ་མཁྱེནམ་མེད་རུང་ དེའི་རྒྱབ་ཁུངས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་མཁྱེན་མི་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཏེ་མེདཔ་ལས་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཚུགས་པ་ཅིན་ཟེར་བའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: