ཡ་སྡེ།


༡ ཡེ་ཤེས་པའི་མདའ།། རྐྱབ་ས་མི་མཐོང་ཕོག་སར་མཐོང་།།
༢ ཡར་ལོངནི་ཧང་ཁར་ཐོགས།།མར་སྡོདནི་བྱི་ལི་བསྣད།། བློ་སླབ་པ་ཅིན་ གཞན་གྱིས་སེམས་ཁར་ཕོག་པའི་ཚིག་དང་ འབད་བ་ཅིན་ གཞན་ལུ་གནོད་པའི་ལཱ་འབད་བའི་དོན།

 

%d bloggers like this: