ཡིག་གཟུགས་མ་འདྲཝ།


འདི་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་གཟིགས་ཞིན་ན་ ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གཡོག་བཀོལ་གནང་།

འོག་གི་འབྲེལ་མཐུད་གུ་ཨེབ་གནང་།

http://www.aerifal.cx/~dalias/bodyig/fonts/

%d bloggers like this: