འབྲུག་གི་བྱ་རིགས།


འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་དང་ལྡན་པའི་ས་ཁོངས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་དང་བསྟུན་ཏེ་ འཕྲུལ་རིགས་གོང་འཕེལ་འགྱོ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ཨིན་རུང་ ནགས་ཚལ་ག་ཐོབ་མེདཔ་མ་བཏང་པར་ བདག་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དགོཔ་དེ་ མི་དབང་ཡབ་སྲས་ཚུའི་ཐུགས་ཀྱི་རེ་བ་དང་ གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་ ནགས་ཚལ་གྱིས་ཁྱབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་སྦེ་མིང་གནས་ཆགས་ཏེ་ཡོད། ནགས་ཚལ་ནང་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ལེ་ཤ་འཁྱམས་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ བྱ་རིགས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ག་ནེ་བ་དགའ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སྡོད་སར་མཐོངམ་ཨིན་པས།

ddd

བྱ་རོག

e808cf92890eab63dfe76686d6210a38--colourful-birds-exotic-birds

འདྲེ་ཏོག་གཟནམ།

dddsdsd

བྱ་དགོ།

imagesd

ལེ་ཀོ།

ཁཁ

ཕུ་ཀྲེ།

ཐཐཐ

བྱ་པོད།

mmexport1498013360527

 

 

%d bloggers like this: