ཞེ་ས་ཞུ་ཐངས་སྤྱི་མཚུངས་དགོཔ།


མིང་ཚིག་ཕུད་རྡོག་གཅིག་གིས་བསྐྱལ་ས་བསྐྱལ་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ ག་ར་གིས་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་འབྲི་དགོཔ་ཁག་ཆེ། དཔྱེ་འབདན་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཟེར་མི་ཚུའི་ཐད་ རིན་པོ་ཆེ་སྦྱར་ཞིནམ་ལས་ ལོགས་སུ་སྦེ་མཆོག་སྦྱར་དགོཔ་ཅིག་མིན་ནུག དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་གིས་བཀའ་གནང་ཡི་ཟེར་རུང་འཐུས་པས།

མ་གཞི་མི་རྗེ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ ཡུལ་གོང་མ་ལུ་གུས་བཀུར་གྱི་ཆེ་བ་ལུ་ཞུ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ད་རིས་ནངས་པ་འདིའི་ཐོབ་ལམ་འདི་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་མེད་པར་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་ ལུགས་སྲོལ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ཐལ་སོང་ནུག ཨིན་རུང་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ཏན་ཏན་ཅིག་བཟོ་དགོཔ་འདུག་ཟེར་མནོཝ་མས།

Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: