ཐུན་དཔེ། >


ཉེར་མཁོ་ཐུན་གྱི་དཔེ་ཆ་ཐོབ་འཇམ་ནིའི་དོན་ལུ་ འདི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ལ་ལུ་ཅིག་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་པའི་རེ་བ་ཡོད།

%d bloggers like this: