སྦྱིན་སྲེག་གི་རིགས།


སྦྱིན་སྲེག་གི་རིགས།  དབྱེ་བ། མཛད་པ་པོ། 
སློབ་དཔོན་དྲིལ་བུའི་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ལྔའི་སྦྱིན་བསྲེག། བྲིས་མ།
སྒྲོལ་དཀར་སྦྱིན་བསྲེག། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ཡིགེ་དྲུག་པའི་སྦྱིན་བསྲེག། བྲིས་མ།
ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་ཆོ་ག་དང་སྦྱར་བའི་སྦྱིན་བསྲེག། བྲིས་མ།
དྲག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ངག་འདོན། དབུ་མེད།
རྡོ་རྗེ་གཏུམ་མོ་ཁྱུང་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས། བྲིས་མ།
རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་བསྙེན་པའི་ཁ་བསྐོང་ཞི་བའི་སྦྱིན་བསྲེག། བྲིས་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་བསྲེག། བྲིས་མ། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།
བླ་མ་མཆོད་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་བསྲེག་ཆོག་བསྒྲིགས། བྲིས་མ། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།
ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་ཆོག་བསྒྲིགས། བྲིས་མ། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།
རྒྱས་པའི་སྦྱིན་བསྲེག་བླ་མ་མཆོད་དང་སྦྱར་བའི་ཆོག་བསྒྲིགས། བྲིས་མ། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།
ཚེ་དཔག་ལྷ་གཅིག་བུམ་གཅིག་ལུ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་བསྲེག་ཆོག་བསྒྲིགས། བྲིས་མ། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།
བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་བསྲེག། སྤར་མ།
སྒྲོལ་དཀར་སྦྱིན་བསྲེག། བྲིས་མ། རྗེ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།
བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་དྲག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག། སྤར་མ།
རྣམ་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུ་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་བསྲེག། སྤར་མ།
དཔལ་ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་སྦྱིན་བསྲེག། བྲིས་མ། རྗེ་ཤཱཀྱ་རིན་ཆེན།
རྣམ་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུ་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་བསྲེག། སྤར་མ།
ལས་བཞིའི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག སྤར་མ།
དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག། སྤར་མ།
བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་སྦྱར་བའི་དྲག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག། སྤར་མ།
ཚེ་དཔག་མེད་དང་བསྟུན་པའི་སྦྱིན་བསྲེག་ཆོ་ག། བྲིས་མ། ངག་དབང་པད་དཀར།
སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་སྦྱིན་བསྲེག། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།
སྦྱིན་བསྲེག་ལས་བྱང་། བྲིས་མ།
དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དྲག་པོའི་སྦྱིན་བསྲེག། བྲིས་མ།
སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྦྱིན་བསྲེག་གི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ། སྤར་མ།
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་འཁྲུགས་སྡེབས་པ་སྦྱིན་སྲེགགི་ལས་རབ་འབྱམས། སྤར་མ།
Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: