ལམ་ཟབ་བླ་སྒྲུབ།


ལམ་ཟབ་བླ་སྒྲུབ།  དབྱེ་བ། མཛད་པ་པོ། 
བྱང་ཆུབ་བཀའ་འབུམ་ལས་ སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ཕྱག་རྫོགས་དབུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག། སྤར་མ། བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས།
བྱང་ཆུབ་བཀའ་འབུམ་ལས་རང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཡིན་ལུགས། སྤར་མ། བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས།
བདེ་བ་ཅན་ལས་འོངས་པའི་བདུད་རྩི་སྙིང་ཁུའི་སྒྲུབ་ཐབས། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད། སྤར་མ། ཀུན་མཁྱེན་པངྨ་དཀར་པོ།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བ་ལས་མ་འོངས་ལུང་བསྟན། བྲིས་མ།  
ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། དབུ་མེད།  
བླ་མ་མོས་གུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ། སྤར་མ། པངྨ་དཀར་པོ།
ཟབ་ལམ་གྱི་རྣམ་པར་བཤད་པ། སྤར་མ། པངྨ་དཀར་པོ།
ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་པའི་ཉམས་ལེན། བྲིས་མ།  
ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་གི་ཁྲིད། སྤར་མ། པངྨ་དཀར་པོ།
ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཁྲིད་ཡིག་ཉམས་ལེན། བྲིས་མ། ངག་དབང་སྙན་གྲགས་དཔལ་བཟང་
ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་བའི་གསང་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་བཀའ་གནད་དོགས་གཅོད། བྲིས་མ། ཀུན་དགའ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ།
ལམ་ཟབ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྲིད་རིམ་གཉིས་ལྡན། སྤར་མ།  
ཆོས་སྤྱོད་རིམ་པ་ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད། སྤར་མ།  
ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས སྤར་མ། འཕགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བའི་གླུ་དབྱངས། བྲིས་མ།  
རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཟབ་བླ་ན་མེད་པ་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་བཟང་། སྤར་མ། རིག་འཛིན་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ།
Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: