གསུང་རབ་ཀྱི་དཀར་ཆག >


རྟ་ལོག་གཡུས་ཚན་གྱི་རི་མགོར་ སྤང་དཀར་པོ་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་གླིང་ལུ་ ལོ་ངོ་༥༠་དེ་ཅིག་གི་ཧེ་མར་ སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ཁྱབ་སྤེལ་གནང་མི་ མཁས་དབང་ལམ་བགྲེས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་མི་ མན་ངག་དང་དབང་དཔེ་ སྤྱིར་བཏང་ཕྱག་དཔེའི་རིགས་ཚུ་ ང་རའི་བརྩོན་ཤུགས་ལུ་བརྟེན་ ད་ལྟོ་བར་ན་ཡང་སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ཉམས་ཆག་བྱུང་མ་བཅུག་པར་ བདག་འཛིན་ག་དེ་དྲག་དྲག་སྦེ་འཐབ་སྟེ་ ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་གཟིགས་ནིའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་པ་ཅིན་ བརྙ་སྟེ་བྱིན་ནིའི་རེ་བ་ཡོདཔ་ལས་ ང་དང་འབྲེལ་བ་མཛད་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: