སྲུང་དང་རྩོམ།


 

images

རང་གི་ཁོག་པའི་ཧིང་ལུ་འཆར་མི་ཚུ་ རླུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཁར་ཐོནམ་ད་ ཕར་ལོག་མའི་སྙན་ལུ་གསན་དགོ་བདེ་ནི་དང་ ཐུགས་ཁར་འབབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་གཏམ་དང་ ཚིག་གི་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་འབྲི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་རྒྱན་ཕོག་མི་ཕོག་གི་ཐད་ རང་གི་རིག་རྩལ་དང་ སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན་པས། ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ ང་རའི་སེམས་ཁར་འཆར་ཚད་གཅིགཔོ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ འཛོལ་བ་མ་འབྱུངམ་དཔེ་མི་སྲིད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་དྭཝ་བུ་ཚུ་ཁ་རྗེ་འབར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཨ་ལུ་བུཚ་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ འདི་ནང་བཀོད་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་གིས་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིནམ་ལས་ ག་ར་སྟབས་གཅིག་སྦེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཤེསཔ་རང་གིས་དང་ མ་ཤེསཔ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ཚུ་འདྲི་སྟེ་ ག་ར་གིས་ཤེསཔ་བཟོ་གེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

 


 

 

Leave a comment

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: