རྩོམ་རིགས།


imagesརང་གི་ཁོག་པའི་ཧིང་ལུ་འཆར་མི་ཚུ་ རླུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཁར་ཐོནམ་ད་ ཕར་ལོག་མའི་སྙན་ལུ་གསན་དགོ་བདེ་ནི་དང་ ཐུགས་ཁར་འབབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་གཏམ་དང་ ཚིག་གི་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་འབྲི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་རྒྱན་ཕོག་མི་ཕོག་གི་ཐད་ རང་གི་རིག་རྩལ་དང་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་བརྟེན་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ ང་རའི་སེམས་ཁར་འཆར་ཚད་གཅིགཔོ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ འཛོལ་བ་མ་འབྱུངམ་དཔེ་མི་སྲིད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་དྭཝ་བུ་ཚུ་ཁ་བརྗེ་འབར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་པའི་ཐུགས་བཞེད་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཐུགས་འཆར་རེ་བཀོད་གནང་ལགས།

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s