སྲུང་དང་རྩོམ།


 

images

རང་གི་ཁོག་པའི་ཧིང་ལུ་འཆར་མི་ཚུ་ རླུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཁར་ཐོནམ་ད་ ཕར་ལོག་མའི་སྙན་ལུ་གསན་དགོ་བདེ་ནི་དང་ ཐུགས་ཁར་འབབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་གཏམ་དང་ ཚིག་གི་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་འབྲི་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨིན་རུང་རྒྱན་ཕོག་མི་ཕོག་གི་ཐད་ རང་གི་རིག་རྩལ་དང་ སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཁྱད་པར་ལུ་རག་ལས་ནི་ཨིན་པས། ག་དེ་སྦེ་ར་ཨིན་རུང་ ང་རའི་སེམས་ཁར་འཆར་ཚད་གཅིགཔོ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་ འཛོལ་བ་མ་འབྱུངམ་དཔེ་མི་སྲིད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་དྭཝ་བུ་ཚུ་ཁ་རྗེ་འབར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཨ་ལུ་བུཚ་ཚུ་གི་མཐའ་དོན་ལུ་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ འདི་ནང་བཀོད་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན་ ང་གིས་དབྱེ་བ་དཔྱད་ཞིནམ་ལས་ ག་ར་སྟབས་གཅིག་སྦེ་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལུ་ཕུལ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཤེསཔ་རང་གིས་དང་ མ་ཤེསཔ་རྒན་ཤོས་ཚུ་ཚུ་འདྲི་སྟེ་ ག་ར་གིས་ཤེསཔ་བཟོ་གེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

 


 

 

ཐུགས་འཆར།

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.